ผู้สูงอายุมีคุณภาพชีวิตที่ดี เริ่มมี่สุขภาพช่องปาก