สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล(องค์การมหาชน)
เมื่อ: 17 ธันวาคม 2562