การซ้อมสวมใส่อุปกรณ์ชุด PPE(กรณีมีโรคระบาด)
เมื่อ: 18 กรกฎาคม 2560